har valgt et kosmisk bakegrunnbilde her  fordi han

selv hadde et stort/kosmisk perspektiv på tilværelsen

 

MINNESIDE for vår kjære venn Ole Andreas Nordhelle (1957-2011)t.v.et bilde fra slik vi gjerne vil huske hverandre- som unge og ”i vår beste alder”. (Ole var 31 her, og jf. bøker om temaet- slik vi ser ut på andre siden)


Vi som var så heldig å kjenne dette fine, ekstremt følsomme og MEDFØLENDE mennesket Ole Andreas Nordhelle, vil gjerne få lov å minnes ham og hedre ham med noen minneord her. Her kan venner og de mennesker som fikk lov å lære ham å kjenne i dette livet- gjerne skrive noen ord/evt. bilder/dikt, etc. som jeg kan legge inn etter hvert. (mail meg da med ønsket tekst og evt bilde til: runeespa@gmail.com)

Ole var en meget kunstnerisk og kreativ sjel, og kan nå virkelig glede seg over de mange skape-muligheter som finnes på ”andre siden” – selve LIVETS egentlige hjemsone, der kreativiteten og den sanne nestekjærlighet virkelig kan utfolde seg- som bl a Martinus beskriver det. (link til side for mer stoff om det temaet)
Ole var meget filosofisk og tenkte dypt over livets grunnleggende spørsmål, og gjorde seg opp sine egne meninger og slutninger om det, selv om han også - som mange av hans venner – var inspirert av å lese for eksempel nevnte Martinus.


Ole var som det VIRKELIGE MENNESKE – med stor M – alltid innstilt på å prøve å forstå og hjelpe sine medmennesker. Slik var han modell til etterfølgelse for sine medmennesker- for den måten  skal vi jf. den åndelige utviklingsmodellen "alle bli mennesker som lever for å hjelpe hverandre" - ut fra en indre lengsel (og videre glede-) ved å GJØRE DET.

Han viste som tenkere og filosofer alltid har vist - at  vi trenger mange liv for å lære leksene i denne livets ”grovskole” (=det fysiske plan). Denne prosessen gir oss dog jevnlig ”ferie” på de høyere livsplan, før vi igjen –når tid og skjebne er ”riktig” – igjen inkarnerer til det fysiske plan for å lære enda mer.
På denne måten vil vi - ut fra felles ønsker og mål og "skjebne"- møtes igjen i forskjellige ”settinger” i fremtidige liv! Eller i fellesoppgaver vi har "på andre siden".

VI SER FRAM TIL Å TREFFE DEG IGJEN OLE ! - en gang på "evighetens vei".   (Rune Ø. )

 

 

f.v. Ingrid Eriksen, Rune Ø. , Heidi W.Wallum, Bjørn Øyen og Ole til høyre, feb.2011

 

 

OLE SINE OPPSUMMERING AV SITT LIV OG VIRKE:

 

Forenklet utgave. Oppdatert 31. mai 2001 - altså mange år før ole døde;.

(dette ble overbrakt som skriftelige tanker fra Ole til Heidi W.Wallum)

  

Mann: 43 år.

kjønn: Mann.

Høyde: 183,5 cm

Vekt: 88 kg

Øyne: Blå, blågrønne?

Hårfarge: Delvis grånet utgave av tidligere mørk blond?

Sivil status: Singel, aleneboer.

Sivil status: Født i Norge og innbygger på planeten Jordkloden. Tidligere formell utdannelse: 9- årig grunnskole, 3-årig gymnas (engelsklinje), folkehøyskole, Televerkets kontor og ekspedisjonslinje, 1 år på sosialhøyskole, examen philosophicum.

Tidligere uformell utdannelse: Litt humoristisk formulert "Livets Skole, allmennlinjen". Har studert store deler av grunnfagene i følgende fag (uten å ta eksamen):

religionshistorie, sosialpedagogikk, psykologi og sosialantropologi.

Uformell utdannelse som pågår nå: "Livets Skole, spesiallinje for målrettet forskning."

Yrkeserfaring: Badevakt/parkvakt, gartnerassistent, vaktmesterassistent på Meteorologisk Institutt, praktikant ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, assistent ved Statens Bilsakkyndige, sjåfør, lagerarbeider, mørkeromsarbeide, boktrykking, søppeltømming, do-vasking, hjemmehjelp, barnehageassistent arkivarbeider, malearbeider og snekkerarbeider.

Nåværende yrke: Forsker (etter min egen definisjon)

Generell interesse: Prøver å holde meg orientert om mye slik at jeg har et bilde av hvordan verden er.

Spesielle Interesser: Musikk (jeg komponerer), skriving (artikler, noveller, sangtekster, dikt), maling (abstrakt, oljemaling og blandingsteknikker), idrett/friluftsliv.

Målet med mitt liv: Bidra til et godt liv for alle Jordklodens innbyggere.

Kommentarer om nåværende livssituasjon: Jeg er for tiden uførepensjonert.

Slik jeg ser det er årsaken at jeg er født med en kropp og psyke inntreffet på en type samfunn som fungerer etter andre prinsipper enn det nåværende. Derfor utvikler jeg en rekke symptomer eller sykdommer når jeg presses til å leve etter vår tids mentalitet. En av mine hovedoppgaver ser ut til å være å bidra til å forberede morgendagens samfunn. Jeg gjør en del frivillig gratisarbeid og ser på pensjonen som min lønn. Jeg mener at jeg tjener samfunnet bedre på denne måten enn om jeg skulle jobbe på samme måte som før, da det fører til at jeg blir syk og belaster samfunnet.

Den frie måten jeg nå arbeider på gjør at jeg kan regulere mengden av arbeid og når arbeidet skal utføres. Det gjør at jeg kan jobbe når jeg har energi og la være i de perioder jeg ikke har energi. Alle mennesker må forholde seg til både fortid, nåtid og framtid. Historien og nåtiden viser oss at vi bar mennesker blant oss som bar noe mer evner og inspirasjon knyttet til en av de 3 tider. I historiebøkene kan vi lese om personer som var forut for sin tid. Det betyr ikke at de er mer verdt enn andre. Det betyr bare at de har andre arbeidsoppgaver.

Disse "framtidsmenneskene" kommer ofte på kollisjonskurs med det bestående i samfunnet. Det behøver ikke alltid bli slik. Alle samfunn utvikler seg og det er til alles beste at noen ser behovene som vil melde seg i framtiden og tar ansvar for å forberede dekkingen av disse behovene. I mitt tilfelle skjer det blant annet ved at jeg skriver artikler med forslag om nye måter å organisere samfunnet på.

 

Det bor 6 milliarder mennesker på Jordkloden.

 

Mange av dem lider stor nød.

Det første som må gjøres er å skaffe alle mat, drikke, klær og tak over hodet.

 Deretter kan man sørge for å hjelpe til med å dekke andre behov.

Disse tingene kan bare oppnås gjennom et stort samarbeid over hele kloden.

 De kan aldri oppnås ved hjelp av et konkurransesystem.

 Hvis ikke disse problemene blir løst på denne måten, får det en rekke uheldige konsekvenser for alle som lever på vår planet.

 En konsekvens er at lidelsen vil spre seg og dommere enda mer.

 En annen konsekvens er at det legger til rette for alle typer kriger og kriminalitet, fordi de menneskene som ikke har det de trenger vil føle seg tvunget til å ta det.

 I tillegg står menneskeheten overfor en rekke problemer som klimaendringer, ressursknapphet med mer som krever et samarbeid over hele kloden.

 Mange sier at dette ikke vil gå og at menneskene ikke er slik.

 Men menneskene forandrer seg og utvikler seg.

 Slik har det vært opp gjennom hele historien.

 Noen kaller det samarbeidssamfunnet jeg beskriver for en utopi, men de glemmer at det samfunnet vi lever i i dag også ville ha vært en utopi i fortiden.

 

Det er en rekke psykologiske faktorer som er inne i bildet i alt dette vi snakker om.

 Kort sagt kan vi si at det går ut på å øve opp nye evner.

 Den aller viktigste evnen er at vi øver oss på å forstå at det er like vondt for andre og ikke få oppfyllt sine ønsker som det er for oss og ikke få oppfylt våre ønsker.

 Dette kombinert med en toleranse for at ikke alle mennesker har de samme ønsker og behov samt også koblet sammen med det samarbeidet vil bringe oss til den type samfunn som jeg her snakker om.

 Det er altså 3 ting vi skal øve oss på: Samarbeid, medfølelse og toleranse.

 Medfølelse blir også til dels skapt gjennom lidelsene som vi alle har vært gjennom, fordi ved at vi har lidd så forstår vi hvordan andre har det når de lider.

 Dette er en svært forkortet og forenklet utgave av flere lengre artikler.

 Artiklene kommer i stadig nye og forbedrede versjoner.

 Alt jeg skriver kunne også vært formulert som spørsmål.

 

Jordkloden trenger mennesker som tenker selvstendig.

 Mitt motiv er å hjelpe alle til et godt liv.

 Jeg er forsker.

 Det jeg finner ut om meg selv, gjelder ikke nødvendigvis for alle andre.

 Jeg prøver å bidra til å videreutvikle vår nåværende vitenskap.

 Jeg mener at framtidens vitenskap kommer til å omfatte både den ytre og den indre verden, altså både det objektive og det subjektive.

 For å få en helhetlig vitenskap må vi bort fra maktkamp og jagt etter penger.

 Det innebærer at menneskers mentalitet må endres og at systemer må endres, for eksempel de økonomiske systemer.

 Et poeng ved å foreta disse endringene er å få en mer korrekt vitenskap.

 Et annet poeng er å finne fram til et felles grunnlag for all virksomhet på vår planet.

 Når menneskene samles om et felles mål, kan alle aktiviteter vurderes som hensiktsmessig eller ikke.

 Vårt felles mål kan være: å bidra til et godt liv for alle.

 Noen vil kalle det en utopi, men er det ikke en større utopi å tro at vi kan fortsette som nå?

 De nærmeste konkrete oppgavene for menneskeheten er å få slutt på de store ødeleggende krigene mellom nasjonene. De ødelegger alt annet som menneskene forsøker å bygge opp. Neste steg er å lære å løse konflikter mellom grupper, mellom individer og inne i hvert enkelt individ. For å nå disse målene må tre evner øves opp: medfølelse, toleranse og samarbeid.

 Medfølelse innebærer at andres glede og smerte er like viktig som din egen.

 Toleranse betyr å akseptere at dine medmennesker kan ha andre behov enn deg selv.

 Samarbeid innebærer at menneskeheten skaper systemer for å skaffe alle det de trenger.

MENNESKEHETENS HOVEDPROBLEM (FORENKLET):

 De fleste mennesker på vår planet oppfatter seg selv som et 'jeg".

 Hvert enkelt av disse individene må forholde seg til en indre verden og til en ytre verden ("omgivelsene").

 Individene har ulike ønsker/behov.

 Konflikter oppstår inni individene og mellom individene når behov/ønsker kommer på kollisjonskurs.

 Disse konfliktene fører til en rekke forskjellige lidelser.

 Kan menneskene lære seg å håndtere konflikter på en slik måte at de gir minimalt med lidelse?

 

(24/4-2002)

 

 

 

KONTRASTTERAPI.

 Kontrastterapi er en hjelp til selvhjelp.

 Grunnprinsippene er at alt vi foretar oss styres av sult og mettelse.

 Sult og mettelse finnes på alle områder, både fysiske og psykiske områder.

 Lidelse oppstår når vi ikke får mettet vår sult eller når vi blir tvunget til å fortsette med noe vi er mett på.

 Når vi lider betyr det altså at det er noe vi har fått for mye av og noe vi har fått for lite av.

 Et problem kan være at mennesker ikke kjenner til hva de har fått for mye eller for lite av.

Finner de ut en av delene, f.eks hva de har fått for mye av, så vil det de har fått for lite av som regel være en kontrast det motsatte av det de har fått for mye av.

 Det finnes en rekke kontraster i tilværelsen som folk flest ikke er klar over.

 Når vi har fått identifisert hva vi har fått for mye og for lite av, vil det kreves visse evner hos oss for å oppnå disse tingene.

 Dersom vi ikke har disse evnene må vi øve opp disse.

 Dette var en enkel oversikt over kontrastterapiens grunnprinsipper.

 Prinsippene er enkle, metoden krever at man setter seg inn i en rekke detaljer.

 

 5/5-2OOO

link til noe av musikken som Ole lagde kan høres online - klikk


OLE S.LARSEN- bekjent/venn av Ole Nordhelle har skrevet om det "å ta/akseptere sin karma" - artikkel fra det danske Martinus-kosmologi-baserte tidsskrift DEN NYE VERDENSIMPULS i 2014 - Ole sin artikkel her; - s1 link - s2link

 

 

 

 

 

back to top